Dagordning för Årsmöte 2019

Hej medlem!

Här kommer information inför vårt årsmöte om dagordningen samt ett meddelande från valberedningen.

Valberedningen hälsar att de påbörjat sitt arbete. Om ni har tankar om styrelsens konstitution inför det kommande året är ni välkomna att kontakta sammankallande för valberedningen, Tina Hansson, som kan nås på tina@countrysportskennel.se.
Övriga i valberedningen är Mads Kristoffersen samt Anna Johnsson-Andersson.

Dagordningen ser ni här nedan, den följer våra stadgar samt har två ytterligare punkter.

Den första extra punkten är årsmötets röstning om nya stadgar för föreningen, den andra är val av etisk revisor för klubben.

En etisk revisor är en av förändringarna i de nya föreslagna stadgarna. Stadgarna har varit ute på två granskningar som alla medlemmar har kunnat ta del av. Detta gör att klubben till detta årsmöte nu är redo att rösta för införandet.

Om du inte redan anmält ditt deltagande till årsmötet den 23 mars, glöm inte att göra det till pr@jaktretrieverklubben.se

 

Väl mött!

/Styrelsen

PS. Har du inte möjlighet att delta själv? Då kan du ändå göra din röst hörd med en fullmakt! Hämta fullmakten bland våra blanketter, här på hemsidan.

 

 

Dagordning Jaktretrieverklubbens årsmöte 2019 

a) Fastställande av röstlängden.
b) Val av ordförande för mötet
c) Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
d) Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden  
justera protokollet
e) Fråga om medlemmarna har blivit stadgeenligt kallade
f) Fastställande av dagordningen
g) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelser.
h) Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans-
och resultaträkningar samt bokslut för verksamhetsåret
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i,i) Uppdaterade stadgar för Jaktretriverklubben
j) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för som minst nästkommande år.
k) Styrelsens förslag till budget för det kommande året samt fastställande av årsavgift
l) Fastställande av reseersättning och traktamenten för revisorer och styrelseledamöter
m) Val av ordförande i styrelsen
n) Val av övriga ledamöter i styrelsen
o) Val av suppleanter i styrelsen och eventuellt beslut om tjänstgöringsordning
p) Val av två revisorer och minst en revisorssuppleant
p) Val av etisk revisor
q) Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, som har till uppgift att förbereda de val som skall förekomma vid nästa ordinarie års möte.
r) Behandling av ärenden som senast den 1 januari anmälts till styrelsen.
s) Övriga ärenden
    – Info angående dispenser och provavgifter
t) Avslutning.