Information till Jaktretrieverklubbens medlemmar

På årsstämman den 19 mars valdes Håkan Hansson, Pia Larsson, Tomas Söderström, Johan Olsson, Marie Bengtsson till ordinarie tillsammans med Jan Wiberg och Cecilia Löfling som hade ett år kvar. Till suppleanter valdes Peggy Westerlund, Isac Träffe, Kristine Olsen och Håkan Rosvall.

Den 12 juni avgick Isac Träffe från styrelsen. Som skäl till sin avgång angav han hur tillsättningen av ledamöter i Markprovsutskottet (MU) gått till samt handhavandet av en till styrelsen inkommen skrivelse angående en incident på prov. Jan Wiberg skrev att Isac Träffes förklaring till sitt avhopp var riktad direkt mot honom och valde att lämna styrelsen och MU senare samma dag.

Ett extra styrelsemöte sattes in den 20 juni. Då valde styrelsen Johan Olsson till vice ordförande samt sammankallande för MU efter Jan Wiberg. Styrelsen var då överens om att lägga detta bakom oss och att jobba framåt för medlemmarnas bästa.

Arbetet med höstens markprov drogs igång och MU fick då besked att

  • Två av klubbens A-paneldomare kunde inte döma något av klubbens markprov under hösten som tidigare planerats på grund av olika skäl.
  • Ett par markprov som fanns med i det preliminära förslaget hade avbokats av personer som inte satt i styrelsen eller i MU. Detta utan att ha meddelat varken nya MU eller styrelsen om detta.
  • Vidare kontaktade en annan markägare styrelsen och meddelade att JRK inte fick arrangera några träningar hos dem i höst som planerats och att det inte fanns någon möjlighet för dem längre att rabattera/sponsra våra markprov.

Den 14 juli, erhåller klubbens Arbetsutskott (AU) en skrivelse i form av en missförtroendeförklaring mot klubbens ordförande Håkan Hansson. Denna är undertecknad av fyra av styrelsens medlemmar: Pia Larsson (ledamot), Tomas Söderström (ledamot), Peggy Westerlund (suppleant) och Håkan Rosvall (suppleant). Deras missförtroende baseras på att de anser att sedan Jan Wiberg lämnade har klubbens styrelse saknat resurser och kompetens för att genomföra höstens verksamhet. Deras krav var att ordföranden lämnar sin plats till förfogande alternativt tar en timeout för att möjliggöra att extern kompetens kan tillföras MU och styrelsen. Håkan Hansson avgick som ordförande den 16 juli. I och med Håkan Hanssons avgång blev Johan Olsson, i egenskap av vice ordförande, klubbens nya ordförande.

De som skrivit misstroendeförklaringen och övriga styrelsen hade det svårt att förstå varandra i frågan om misstroendeförklaringen. De som skrivit misstroendeförklaringen önskade att Jan Wiberg skulle komma tillbaka till styrelsen och MU. Övriga välkomnade Jan Wiberg till MU, men menade att en styrelseplats är möjligt först i och med nästa årsstämma. Man ansåg också att markprovsprogrammet var ofullständigt. Men som nämnts ovan hade förutsättningarna ändrats.

Den 23 juli togs ett per capsulam beslut om två nya medlemmar i MU. Samma dag valde Håkan Rosvall att lämna styrelsen följt av Peggy Westerlund och Tomas Söderström.

Den 26 juli meddelar Pia Larsson att hon också lämnar styrelsen då styrelsen inte ställde sig bakom hennes krav på ett extra årsmöte samt att hon saknade förtroende för övriga styrelsemedlemmar.

Den 27 juli inkommer en ny missförtroendeförklaring från tre medlemmar i Jaktretrieverklubben: Håkan Rosvall, Tomas Söderström och Anders Larsson. Missförtroendet var riktat mot ordförande Johan Olsson och deras krav var att det ska kallas till ett extra årsmöte.

Den 31 juli inkommer ett brev från valberedningen i vilket de kräver ett extra årsmöte.

Enligt Jakretrieverklubbens stadgar ska extra årsmöte hållas inom 60 dagar från dagen då styrelsen inte är fulltalig. Kallelse till detta möte har lagts ut på klubbens hemsida per 2017-08-13.

/ Interimsstyrelsen Jaktretrieverklubben