Jaktretrieverklubbens extrastämma den 28 augusti 2017 i Helsingborg

Klubbens ordförande Johan Olsson hälsade alla varmt välkomna och informerade kort om varför styrelsen utlyst denna extrastämma. Extrastämman öppnades och Marie af Ugglas, JSK:s ordförande, valdes till mötesordförande. Mötet godkände röstlängden. Styrelsen hade utsett Lennart Spangenberg till mötets sekreterare. Därefter valdes PG Hansson och Anders Lindahl till justeringsmän tillika rösträknare. Nästa punkt på dagordningen var fyllnadsval av två ledamöter till nästa årsmöte i mars 2018. Mötet valde Mads Kristoffersen och Lennart Spangenberg. Vidare valdes Åsa Norrby till suppleant i styrelsen också till nästa årsmöte. Sista punkten på dagordningen var fyllnadsval till valberedningen. Till den posten valdes Christina Hansson. Därefter avslutade Marie af Ugglas mötet och tackade alla medlemmar som kommit.

Jaktretrieverklubbens styrelse består av följande:

Johan Olsson                                    Ordförande
Marie Bengtsson                            Sekreterare
Cecilia Löfling                                  Kassör
Mads Kristoffersen                        Ledamot
Lennart Spangenberg                  Ledamot
Kristine Olsen                                  Suppleant
Åsa Norrby                                         Suppleant

Vi i styrelsen vill tacka för förtroendet. Vårt främsta fokus är nu att arbeta med att säkerställa en bra markprovssäsong för er medlemmar. Vi återkommer inom de kommande veckorna med mer information om markproven och mästerskaptet.

Efter den turbulenta tid i klubben som ledde fram till extrastämman, hoppas vi att åter igen kunna skapa stabilitet samt framförhållning och därmed återfå den trevliga och goda stämning som varit klubbens kännetecken.  Vi hoppas att ni söker aktuell information här på hemsidan samt håller en god ton i sociala medier som ett första steg på vägen tillbaka.

Vi hörs!

Styrelsen Jaktretrieverklubben

2017-08-28 Extrastämma JRK