Kallelse till extrastämma


 

 

 Kallelse till extrastämma i Jaktretrieverklubben

Extrastämman syftar till att uppnå en behörig styrelse

Tid: 2017-08-28 klockan 19:00

Plats: Bergavägen 3, Helsingborg (Djursjukhusets föreläsningssal ridhuset)

Rätt att rösta på stämman:

Rätt att rösta under extrastämman har medlemmar som varit medlem i minst 6 månader före extrastämman.

Agenda:

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av sekreterare för stämman
  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  6. Val av 2 styrelseledamöter till nästa årsmöte
  7. Val av en styrelsesuppleant till nästa årsmöte
  8. Val av en ledamot till valberedningen till nästa årsmöte
  9. Stämman avslutas

Inbjudan som pdf: extra-stamma-28-aug-2017