Stadgar


Stadgar för Jaktretrieverklubben antagna vid Jaktretrieverklubbens första årsmöte 2001-03-03

Inledning

Jaktretrieverklubben är en ideell intresseorganisation som arbetar för att utveckla och profilera Retrievern som apporterande jakthund i Sverige.

§ 1 Mål

Jaktretrieverklubben har som mål att bevara och utveckla de jaktliga och mentala egenskaperna hos retrieverraserna. Detta innebär att Retrieverns jaktliga förmåga skall prioriteras och att avelsarbetet alltid skall utgå från en värdering av temperaments- och bruksmässiga egenskaper.

§ 2 Verksamhet

För att förverkliga målen skall Jaktretrieverklubben:
Utbilda instruktörer och hundägare/jägare så att hundarna kan tränas på ett sådant sätt att rasspecifika egenskaper kommer till optimal användning vid jakt

Utveckla och bedriva prövningsformer vid jakt, kompletterade med test, allt i syfte att vara ett instrument för vägledning i avelsarbetet
Bedriva informationsverksamhet i frågor som är väsentliga för avelsarbetet och för profileringen av retrievern som jakthund

§ 3 Organisation

Jaktretrieverklubbens högsta beslutande organ är årsmötet och dess verkställande och förvaltande organ är styrelsen. Jaktretrieverklubbens säte är den adress där klubbens ordförande är boende.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas enskild person som kan förväntas stödja Jaktretrieverklubbens verksamhet.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde eller om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift.

Om medlem i ord och/eller handling skadar Jaktretrieverklubben eller handlar i strid med dessa stagar kan dess styrelse utesluta medlemmen. Av samma anledning kan en person nekas medlemskap.

Styrelsemedlemmar och personer på förtroendeposter samt enskild medlem som deltar i prövning vid jakt skall inneha giltigt jaktkort.

§ 5 Avgifter

Årsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte.

§ 6 Verksamhetsår

Jaktretrieverklubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Årsmöte

Mom 1.

Ordinarie årsmöte hålles årligen under mars månad.

Extra årsmöte skall hållas om en enig styrelse eller om Jaktretrieverklubbens ordinarie revisorer så begär, eller när minst två tredjedelar av medlemmarna begär detta. Framställan från revisorer eller medlemmar om extra årsmöte skall vara skriftlig och ställd till styrelsen samt innehålla uppgifter om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling.

Extra årsmöte som stadgeenligt begärts skall hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen och skall utannonseras på klubbens hemsida www.jaktretrieverklubben.se senast 21 dagar före årsmöte.
Kallelse till extra årsmöte utfärdas av styrelsen och skall utannonseras på klubbens hemsida senast 14 dagar före mötet. Av kallelsen skall framgå vilket eller vilka ärenden som skall behandlas.

Mom 2. Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a) Fastställande av röstlängden.
b) Val av ordförande för mötet
c) Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet
d) Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet
e) Fråga om medlemmarna har blivit stadgeenligt kallade
f) Fastställande av dagordningen
g) Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelser.
h) Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkningar samt bokslut för verksamhetsåret
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för som minst nästkommande år.
k) Styrelsens förslag till budget för det kommande året samt fastställande av årsavgift
l) Fastställande av reseersättning och traktamenten för revisorer och styrelseledamöter
m) Val av ordförande i styrelsen
n) Val av övriga ledamöter i styrelsen
o) Val av suppleanter i styrelsen och eventuellt beslut om tjänstgöringsordning
p) Val av två revisorer och minst en revisorssuppleant
q) Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, som har till uppgift att förbereda de val som skall förekomma vid nästa ordinarie års möte.
r) Behandling av ärenden som senast den 1 januari anmälts till styrelsen.
s) Övriga ärenden
t) Avslutning.

Mom 3. Röstning

Rösträtt har alla som varit medlem obrutet i minst 6 månader vid röstningstillfället. Röstning sker öppet. Val förrättas dock genom sluten omröstning om någon så begär.

Som mötesbeslut gäller den mening som erhållit flest antal röster utom i frågor enligt § 10-11. Om antalet röster är lika gäller den mening som biträdes av mötesordföranden.

Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende skall anmälas till protokollet vid beslutstillfället.
Sker reservationen i skriftlig form skall den inlämnas till årsmötets presidium innan årsmötet avslutas.

Mom 4. Närvarorätt m m

Vid årsmöte äger varje medlem rätt att närvara och yttra sig.

Mom 5. Anmälda ärenden

Ärende som medlem önskar få behandlat vid ordinarie årsmöte, skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 1 januari. Styrelsen skall med eget yttrande överlämna ärendet till årsmötet.

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärenden som angetts i kallelsen.

§ 8 Styrelse

Förvaltningen av Jaktretrieverklubbens angelägenheter handhas av den styrelse som ordinarieårsmöte utsett.

Mom 1. Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och ett jämt antal ledamöter, dock minst fyra, samt minst två suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Suppleanter väljs för en tid av ett år.

Ordinarie ledamöter väljs så att vid varje ordinarie årsmöte utses hälften av ledamöterna på två år medan övriga innehar mandat. Med ett respektive två år menas här tiden från det årsmöte där respektive val har skett till och med nästkommande och därpå kommande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och inom eller utom sig sekreterare.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

Suppleant äger rätt att deltaga i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. Rösträtt tillkommer suppleant när denna inträder i ordinarie ledamots ställe. Suppleant tjänstgör i den ordning som röstetalet vid årsmötet har visat, eller enligt årsmötets beslut. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetalet, eller om röstetalet är lika, den mening som biträdes av tjänstgörande ordförande. Styrelsen är beslutför då minst tre ledamöter är närvarande och kallelse utgått till samtliga ledamöter.

Mom 2. Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen bland annat att:

a) sköta Jaktretrieverklubbens angelägenheter i enlighet med gällande stadgar
c) förbereda ärenden.
d) verkställa av årsmötet fattade beslut
e) föra noggranna räkenskaper över Jaktretrieverklubbens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar
f) avge förvaltningsberättelser till ordinarie årsmöte
g) upprätta program för verksamhet
j) verkställa uppbörd av årsavgifter

§ 9 Räkenskaper och revision

Jaktretrieverklubbens räkenskaper skall årligen per den 31 december sammanföras i ett bokslut.

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av revisorerna. Revisorerna skall vara valda avårsmötet. Revisorernas berättelse skall ingå i handlingarna för ordinarie årsmöte.

Revisorer och revisorssuppleanter, väljs av ordinarie årsmöte för en tid av ett år.

§ 10 Stadgar och stadgeändring

Förslag från medlemmar om ändring av dessa stadgar skall skriftligen tillställas styrelsen senast den 1 januari.För stadgeändring erfordras att beslut därom fattas vid årsmöte samt att beslutet biträdes av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 11 Upplösning av Jaktretrieverklubben

Beslut om upplösning av Jaktretrieverklubben skall fattas vid två årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mötena skall äga rum med minst en månads mellanrum.

För beslut om upplösning av Jaktretrieverklubben krävs vidare att beslutet, vid båda årsmötena, biträdes av minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade medlemmar.

Vid Jaktretrieverklubbens upplösning skall beslut fattas om hur det skall förfaras med dess tillgångar och skulder.