Reglemente för Working Test

Reglemente för Working Test inom Jaktretrieverklubben

Bilaga 2, Komplement till Markprovsreglemente – Working Test

Introduktion

Working Test är ett apporteringsprov som har till uppgift att bedöma bruksegenskaperna hos jakthundar utan avskjutning av vilt.

Apporteringsobjekten är alltid dummies.
Jaktretrieverklubbens markprovsutskott (MU) fastställer och administrerar ett antal officiella test varje år efter koordination med klubbens styrelse.

Provformer och klassindelning

Testen kan hållas som officiella eller Inofficiella Working Test. Officiella test indelas i Öppen klass och Vinnarklass. Inofficiella Working Test avhålles efter samma riktlinjer som officiella test om inget annat har meddelats.

Officiella Working Test

Bedömningen sker som kvalitetsbedömning av den enskilda hundens bruksegenskaper. Hund som arbetar på ett övertygande sätt upp till provets standard tilldelas ”Utmärkelse”. Obs! Inga vinnare utses. Domarna skall alltid utgöras av en minst en licensierad domare eller godkänd utländsk domare.

Till Vinnarklass är utgångskravet premieringen ”Utmärkelse” i Öppen klass Kvalificerande Markprov eller Öppen klass Working Test. Bedömningen sker alltid som en konkurrensbedömning. Placeringarna 1:e-, 2:e-, 3:e-, 4:e-vinnare kan tilldelas om kvaliteten är hög nog för detta. Därutöver kan ”Utmärkelse” tilldelas de hundar som genomför arbetet på ett övertygande sätt.

1:e-vinnare kan endast tilldelas om hundens prestation gör den värdig till titeln Svensk WorkingTestmästare.

Domarna skall alltid utgöras av en minst en licensierad domare eller godkänd utländsk domare.

Vägledning för test

Deltagare och officiella funtionärer skall följa Jaktretrieverklubbens Markprovsreglemente. Speciellt gäller detta för kapitel 4 – Utgångsförutsättningar, kapitel 5 – Anmälan och avgifter samt kapitel 7 – Genomförande av prövning, där ordet Kvalificerande Markprov byts ut mot Officiellt Working Test.

Uppläggningen av testet skall vara direkt relaterad till bruksegenskaperna hos en retriever. Nedanstående vägledning kan vara till hjälp vid utformningen av ett test.

Alla domare på Working Test skall ha praktisk erfarenhet av jakthundsarbete. Normalt skall det finnas en domare per 20 deltagare. Etiketten som förväntas är samma som på Markprov och deltagare får inte öppet bestrida ett domslut eller kritisera funktionärer.

Riktlinjer för uppläggning av Working Test

Kopia av dessa riktlinjer skall tillställas domarna på alla test.
Testen skall alltid försöka simulera sådana moment som inträffar på jakt. Bedömningen baseras på något graderingssystem när testen konkurrensbedöms. (Vinnarklass)
Provledaren skall försäkra sig om att testet utformas till fromma för sunt jakthundsarbete och att det ger hundarna möjlighet att visa sina naturliga bruksegenskaper. Det yttersta ansvaret och godkännandet av testet ligger hos domarna.
När skott avlossas som en del i testet får skytten inte vara placerad mer än 40 meter från apporteringen.
Allvarliga fel diskvalificerar en hund från att bli vinnarplacerad och kan också leda till att hunden utgår.
Domarna skall alltid sörja för hundens säkerhet.

Riktlinjer för Working Test

Under testet skall domarna försäkra sig om att de har rätt hundar framme till bedömning, och om det är flera på en gång, med lägst katalognummer till höger.
Om det är möjligt skall alla hundar testas på såväl Klappjakt – drev, som Trampjakt – Walk Up och i vatten. Hundarna skall gå lugnt ”Fri vid fot”.
God markeringsförmåga är viktig liksom spontana upptag och snabba inlevereringar. Föraren skall inte behöva dra eller bända apporten ur hundens mun.
Domarna bör inte belasta en hund för skifte för att få ett bättre grepp, vilket inte får förväxlas med slarvig apportering.
Hundar som visar ”viltfinnande egenskaper” och initiativ skall placeras över de hundar som skall dirigeras – styras till apporterna.
Det bör inte krävas att en hund skall passera tätt på en annan apport för att utföra en specifik uppgift.
Som ”+ points” räknas naturliga bruksegenskaper som markeringsförmåga, god näsa, mod, stil, spontana apporteringar, väl i hand, lågmäld ”handling”, snabb apportering och bra avlämningar.
Diskvalificerande fel är; pip och gnäll, knallapportering, ur hand, vattenvägran, apportbyte och hård mun.