Reglemente för Workingtest

Kapitel 0  Förord och introduktion

  • Ett Workingtest är ett hundprov som har till uppgift att bedöma de jaktliga bruksegenskaperna hos en retriever utan avskjutning av vilt.
  • Dummies används som apporteringsobjekt.
  • Alla Workingtest skall avhållas efter dessa regler.
  • Workingtestsäsongen följer kalenderåret men huvuddelen skall arrangeras utanför jaktsäsongen.

Kapitel 1  Workingtestets ändamål

§ 1

St 1 Att främja intresset för att arbeta med retrievern som apporterande hund.

St 2 Att pröva retrieverns bruksegenskaper och träningsmässiga standard utanför jaktsäsongen.

St 3 Att i vinnarklass hitta de bästa hundarna.

Kapitel 2   Provformer och klassindelning

§ 2

St 1 Workingtest kan genomföras under formerna: Officiella prov där premieringen stambokföres och inofficiella där resultaten inte stambokförs.

St 2 Officiella Workingtest indelas i Apporteringsprov, Öppen klass och Vinnarklass

St 3 Inofficiella Workingtest avhålles efter samma riktlinjer och regler som officiella om inget annat meddelas.

§ 3

St 1 Workingtest bör innehålla moment som, där så är möjligt, prövar hundarnas naturliga ”viltfinnande” egenskaper, arbete i vatten och i varierande terrängtyper.

Hundarnas markeringsförmåga, uthållighet, stil och spontanitet i apporteringen, ”viltbehandling” och avlämningar samt förmågan och viljan till samarbete med föraren skall beaktas.

Kapitel 3 Administrativa bestämmelser

§ 4

St 1 Antalet officiella Workingtest fastställes och administreras årligen av Jaktretrieverklubbens markprovsutskott (MU) efter godkännande av styrelsen.

§ 5

St1 Jaktretrieverklubbens markprovsutskott (MU) administrerar och tolkar det av styrelsen godkända reglementet.

St 2 Workingtestens administration och ekonomi tillvaratas av MU efter rutiner och regler fastställda av styrelsen.

Kapitel 4 Utgångsförutsättningar

§ 6

St 1 Deltagande hunds ägare och förare skall vara medlem i Jaktretrieverklubben eller utländs klubb godkänd av Jaktretrieverklubben.

St 2 Svenskägda hundar skall vara stambokförda i en av Jaktretrieverklubben godkänd organisation.

St 3 Utländska hundar skall vara registrerade och stambokförda i en av Jaktretrieverklubben godkänd organisation.

§ 7

St 1 För att delta på proven skall hundarna vara vaccinerade mot valpsjuka och parvo.

Om hunden inte i förväg är vaccinerad skall en vaccination vara genomförd senast 14 dagar före provdagen och vaccination får inte vara mer än 2 år gammal. Dokumentation av vaccineringen skall kunna uppvisas på begäran.

St 2 Löptikar får inte delta och bör inte medföras på provområdet.

St 3 Hundar som visar tecken på sjukdom, skada, hälta eller annan fysisk defekt kan av domaren avvisas från provet.

St 4 Kryptochid hund kan delta.

§ 8

St 1 Provledare kan inte vara ägare eller förare av hund på de prov man tjänstgör vid.

Domare och officiella funktionärer får inte vara förare av hund i den klass man tjänstgör.

Likaså kan en domare inte döma egen hund eller hund ägd eller förd av någon i det egna hushållet med mindre än att den enskilda klassen döms tillsammans med en domare utanför hushållet.

St 2 En aggressiv hund skall av domaren anmälas till markprovutskottet (MU)

En hund som av två skilda paneldomare vid två händelser är skriftligt anmäld för aggressivitet skall uteslutas från vidare deltagande på klubbens arrangemang.

St 3 En hund kan normalt endast delta i en klass samma dag. Hund kan dock anmälas till en klass man inte är kvalificerad till vid anmälningstidens utgång men om den inte kvalificerar sig före provdagen är anmälningsavgiften förbrukad.

St 4 En hund som deltagit i vinnarklass kan därefter inte delta i Öppen klass.

St 5 Antalet deltagande hundar kan begränsas om MU finner det nödvändigt med hänsyn till en försvarbar möjlighet att genomföra provet. Val bland anmälda hundar sker genom lottning.

St 6 Om mindre än sex hundar anmälts i Öppen klass eller mindre än tio hundar anmälts till Vinnarklass skall provet avlysas om inte dispens från MU erhålles.

Apporteringsprov kan ställas in om mindre än sex hundar anmälts.

Kapitel 5 Anmälning och betalning

§ 9

St 1 Anmälningstider för officiella Workingtest fastställes av markprovutskottet (MU) och annonseras på klubbens hemsida.

St 2 Anmälan till prov görs också över klubbens hemsida. Gällande anmälningsavgift

insättes på klubbens konto.

§ 10

St 1 Anmälningsavgiften återbetalas i det fall provet/klassen ställs in eller inte kan genomföras på ett försvarligt sätt.

St 2 Anmälningsavgiften återbetalas för löptik samt dokumenterad sjukdom hos hund eller förare i det fall återbud lämnas till provledaren senast dagen före provet.

St 3 Anmälningsavgiften återbetalas till reserver som kallas in men som har förhinder.

St 4 Anmälningsavgiften till Apporteringsprov och Öppen klass återbetalas om orsaken är att premieringen uppnåtts vid tidigare prov.

St 4 Anmälningsavgiften återbetalas om man inte blir kallad till provet. Är man anmäld och kallad kan återbetalning ske endast om det finns stöd i någon av punkterna 1,2 3 eller 4 ovan.

Kapitel 6  Klasser, utgångskrav, bedömning och premiering.

§ 11

St 1 Apporteringsprov: För att delta på apporteringsprov skall hunden vara minst

10 månader gammal.

Bedömningen sker som en kvalitetsbedömning av den enskilda hundens bruksegenskaper.

Premieringen är Godkänd eller Icke Godkänd.

Muntlig kritik skall ges till hundföraren direkt efter att hunden är färdigbedömd.

Bedömningen skall göras av minst en Panel A eller Panel B domare.

St 2 Öppen klass: För att delta i Öppen klass skall hunden vara Godkänd på apporteringsprov

och vara minst 12 månader gammal.

Bedömningen sker som en kvalitetsbedömning av den enskilda hundens bruksegenskaper.

Premieringen är Utmärkelse eller ingen premiering

Bedömningen skall göras av minst en Panel A eller Panel B domare.

St 3 Vinnarklass: För att delta i Vinnarklass skall hunden inneha Utmärkelse i Öppen klass.

Bedömningen görs som en konkurrensbedömning. Premieringarna 1:e-, 2:e-, 3:e, 4:e-vinnare samt Utmärkelse.

1:e-vinnare kan endast tilldelas om hundens prestation gör den värdig till titeln Svensk Workingtestmästare. Bäst placerade hund kan i en del fall vara 2:e – 3:e eller 4:e vinnare eller ingen vinnarplacerad alls.

Bedömningen skall göras av minst två paneldomare varav minst den ena skall vara en

Panel A domare.

Kapitel 7 Unghundsmästerskap

§ 12

St 1 Ej aktuellt just nu

Kapitel 8 Regler för att uppnå titeln Svensk Workingtestmästare (SWTM)

§ 13

St 1 Titlen Svensk Workingtestmästare (SWTM) tilldelas den retriever som erhållit två

1:e-vinnareplaceringar på officiellt Workingtest under minst fyra olika domare.

Kapitel 9 Provens genomförande

§ 14

St 1 Provledaren är Jaktretrieverklubbens representant på provet och är ansvarig för provets innehåll och genomförande och att det är i överensstämmelse med detta reglemente och tillhörande appendix.

St 2 Den enskilda klassens genomförande och premiering sker på domarnas ansvar gentemot

Jaktretrieverklubben.

St 3 Domaren/domarna är ytterst ansvariga för provets genomförande i den enskilda klassen. En domares avgörande är slutligt och kan inte överklagas.

St 4 Alla andra förhållande rörande arrangemangets genomförande är provledarens ansvar.

St 5 Om deltagare motsätter sig en domare eller provledares besked eller uppför sig grovt oansvarigt, kan domaren och/eller provledaren avvisa deltagaren. När så sker skall domaren, eller i förekommande fall provledaren, insända anmälan till MU som underrättar styrelsen. Styrelsen har att fatta beslut om frågans vidare behandling.

Vid Jaktretrieverklubbens styrelsebehandling av anmälan från domare eller provledare skall den anmälde ges möjlighet att skriftligt uttala sig innan frågan slutligt avgöres.

St 6 All otillbörlig kritik av en bedömning, nedsättande yttringar om en tjänstgörande domare, provledare eller terräng som används såväl som ohövlig ton eller annan överträdelse av det här reglementet kan medföra att rätten att bli premierad bortfaller och att man kan avvisas från

provet. Beslut om detta tas direkt på plats av provledare eller domare som därefter skall lämna redogörelse till Jaktretrieverklubbens styrelse för vidare behandling.

Det är heller inte tillåtet att på offentligt tillgängliga webbplatser och sociala medier på Internet uttala sig nedsättande om domare och öppet kritisera en domares bedömning.

§ 15

St 1 Hundförare skall få tilldelat en nummerlapp, som skall bäras synligt så länge bedömningen pågår. Lottning av startordning sker genom MU: s försorg. Startnummer och samlingstid meddelas klubbens webbplats omedelbart efter anmälningstidens utgång.

St 2 Deltagare som inte är på plats när hans startnummer kallas in kan inte förvänta sig komma till bedömning.

St 3 Bestraffning av hund får inte ske under prövningen eller på provområdet.

St 4 Hund som inte är under bedömning skall hållas kopplad.

´

§ 16

St 1 För skador som vållas av hunden har hundförare ansvar i förhållande till gällande lagar.

St 2 För skador på hunden, och/eller ägare/hundförare, har den skadevållande ansvar i förhållande till gällande lagar.

Kapitel 10 Klagomål och protester.

§ 17

St 1 Klagomål och protester rörande provet eller domarbeslut skall lämnas till provledare, eller undantagsvis tjänstgörande domare, innan provet är avslutat eller senast i anslutning till prísutdelningen samma dag.

St 2 Om förhållandet inte kan klaras upp på stället i samråd mellan parterna kan den klagande insända en skriftlig anmälan till Jaktretrieverklubbens styrelse.

St 3 Vid behandling i styrelsen av ett klagomål skall den klagande ges möjlighet att skriftligt få uttala sig innan frågan slutligt avgörs.

St 4 Inget klagomål kan avvisas på grund av fel i hanteringen.

St 5 Beträffande sanktionsmöjligheter hänvisas till Jaktretrieverklubbens stadgar.

Kapitel 11 Domar- och provvägledning

§ 18

St 1 Domare till workingtest utses av markprovsutskottet (MU)

St 2 Domare på ett workingtest får inte vara skytt eller kastare på provet

St 3 Hund som är under prövning får inte bära halsband eller föras i lina med undantag för det fall domaren ger besked att sätta koppel på hunden. När kopplet har tagits av hunden vid start så får föraren inte bära detta synligt under provets gång.

St 4 Om hunden inte uppvisar de basala kraven för jaktliga bruksegenskaper för retrievers kan hunden inte premieras.

St 5 Föraren får inte bära ”walkingstick”, piska eller liknande så länge hunden är under bedömning. En tryckt och/eller aggressiv kan inte bedömas.

St 6 Hund skall uteslutas från vidare prövning om den begår ett diskvalificerande fel.

Domare kan också utesluta de hundar som begår allvarliga fel från vidare prövning.

Om en hund utesluts för vidare deltagande på grund av ”hård mun” så skall föraren ges möjlighet att undersöka apporteringsobjektet i domarens närvaro men domarens uppfattning är avgör slutligen.

St 7 Under prövningen och vid avlossande av skott skall hunden vara lugn vid/hos föraren tills domaren ger besked och kommando ges att söka efter apport på land eller vatten. Hunden skall apportera spontant och avlämna villigt i hand.

St 8 På prov med stationer där flera hundar prövas tillsammans skall lägsta nummer vara till höger.

St 9 Vid trampjakt – ”Walkup”, placeras hundarna från start med lägst nummer under var domare till höger om denne.

St 10 Prövningen sker i katalognummerföljd men kan frångås om domare så önskar.

Kapitel 12 Domarpaneler 

§ 19

St 1 Jaktretrieverklubbens styrelse skall presentera listor över Panel A och Panel B-domare

St 2 Markprovutskottet håller en lista över IP-domare (Icke panel) som inviteras att döma tillsammans med paneldomare.

St 3 Förslag av domare till Panel A och Panel B görs av MU eller Jaktretrieverklubbens styrelse. Jaktretrieverklubbens styrelse godkänner Panel A och Panel B efter förslag från MU.

MU inhämtar, genom ett utvärderingsschema, omdömen från de Panel A-domare som aktuella

personer dömt tillsammans med på Kvalificerande Markprov och Officiella Workingtest.

St 4 För att en domare skall kunna bli Paneldomare skall han/hon ha dömt;

För Panel B – minst 4 Kvalificerande Markprov

För Panel A – som Panel B minst 4 Kvalificerande Markprov varav 2 skall vara Vinnarklass.

St 5 Innan en domare kan bli Panel A-domare skall han/hon ha fört hund till premiering på Kvalificerande Markprov Vinnarklass     

St 6 De officiella listorna över Paneldomare och IP-domare skall minst en gång årligen uppdateras av Jaktretrieverklubbens styrelse.

Appendix A Planläggning och genomförande av Workingtest

1. Introduktion

Nedanstående utgör en vägledning till provledare, deltagare och domare på ett Workingtest.

Ingen domare bör acceptera en invitation att döma ett Workingtest och ingen deltagare bör anmäla  sig till ett sådant utan att ha grundligt satt sig in i den här vägledningen och vara väl förtrogen med reglementet.

2. Generellt

a. Ett workingtest bör läggas upp och genomföras så att hundarna prövas på jaktliga situationer.

b. MU skall försäkra sig om att provledare och hjälpare har tillräcklig kunskap om jaktsituationer så att varje hund och ekipage är tillförsäkrade att få realistiska uppgifter.

c. Alla deltagare, domare och övriga funktionärer skall vara på plats på utsatt samlingstid.

Hundar som inte är på plats i tid kan inte förvänta sig att bli bedömda.

d. Provledaren bör etablera en god kontakt med markägare/jägare på stället och tillsammans

med den planlägga användningen av terrängen.

Provledaren skall på Jaktretrieverklubbens vägnar hälsa välkommen och presentera markägare, domare och övriga funktionärer samt informera om tidsprogram, transporter, ev lunch, toaletter och annat relevant.

Provledaren skall när provet är klart säkra att markägare, domare och övriga medhjälpare tackas på vederbörligt sätt.

e. Domare/en för dagen godkänner workingtestets innehåll och ansvarar för att det uppfyller reglementet.

f. Vid markeringsuppgifter sker alltid skott före kast. Skytt och kastare skall vara placerade nära varandra.

g. Domarna bör före start gå igenom provet med provledare och hjälpare.

h. Provledaren skall innan start informera domarna om det finns vandringspris och/eller pokaler som skall placeras.

i. Domarna skall försäkra sig om de har rätt hundar till bedömning

j. Om en provdeltagare utgår eller drar sin hund och önskar lämna provplatsen så skall provledaren ha besked om och ge tillåtelse till detta.

k. Provledaren skall tillse att åskådare är placerade på lämpligt avstånd och så att de inte stör provet.

3. Bedömning

a. Det är domarnas uppgift att hitta den/de hundar som, efter deras uppfattning, för dagen visar störst kvalitet i sitt arbete.

b. Det är domarnas plikt att ge hundarna de bästa betingelserna för sitt arbete. I alla klasserna är hundarnas arbete påverkat av förarnas agerande. Högt och störande ljud är ett allvarligt fel.

En bra förare ser ut att göra väldigt lite, men är vaken och uppmärksam och har hela tiden hunden under fullständig kontroll.

c. Domarna skall ge varje enskilt ekipage bästa möjliga chans att visa ett bra hundarbete och samtidigt vara rättvis mot alla deltagande. Bedömningen skall göras från en jaktlig synpunkt.

d. Domarna bör hålla sin uppfattning för sig själv och inte låta tidigare prestationer få inflytande. Det är också viktigt att domarna bara dömer från det de själva ser och inte låter sig påverkas av åskådare, provledare eller andra som finns på plats.

e. Domarna rekommenderas att klassificera varje apport i kategorierna A, A- och B

svarande mot hundarnas arbete. När alla hundarna bedömts av mer än en domare eller ett domarpar, avgör domarna vilka hundar som skall få fortsätter provet och vilka som skall utgå.

Det är lämpligt att domarna gör korta noteringar och inte helt litar till minnet.

f. Stationer kan dömas efter ett poängsystem som deltagarna informeras om före start.

Det ges max 20 poäng per station. En station kan innehålla flera delmoment.

(Se mera i Appendix F och G)

g. Domarna skall beakta hundarnas säkerhet under prövningen och inte begära forcering av farliga hinder såsom taggtrådsstängsel, isbelagt vatten, vägar eller höga plank

h. Domarna skall ha stor praktisk kännedom om bruksegenskaperna hos retrievers.

4. Apporteringsarbete

a. En hund skall vara lugn vid skott och apportera efter kommando. Föraren får inte skicka hund utan domarens tillåtelse.

b. Föraren skall ges besked om varifrån hund skall skickas.

c. God markeringsförmåga är viktig samt spontana upptag och snabb inleverering. Apporteringen skall ske villigt till hand. Domaren bör inte bestraffa en hund för greppskifte, vilket inte får förväxlas med slarvig apportering. Hund som visar ”viltfinnande” egenskaper och initiativ skall i vinnarklass placeras högre än hundar som dirigeras till apporteringsobjektet.

Det bör inte krävas att en hund skall passera tätt inpå ett annat apporteringsobjekt vid en specifik apportering. Hunden skall vara lydig och regera på pipa och förarens tecken när så nödvändigt.

d. Om en hund arbetar på en apportering utan förståelse för uppgiften skall den snarast kallas hem.

e. + poäng; Naturliga ”viltfinnande” egenskaper, god markeringsförmåga, fart och stil, spontana apporteringar, god kontroll, lugn/lågmäld ”handling” och bra avlämningar.

f. Diskvalificerande fel; Hård mun, pip och gnäll, knallapportering, ur hand, vägran att gå i vatten samt ”viltbyte”.

g. Allvarliga fel; Missar en apport, ”eye-wipe”, bristande/oroligt fotgående, långsamt/slappt arbete, högljudd ”handling” och dålig kontroll.

h. Allvarliga fel diskvalificerar en hund från att bli vinnarplacerad i vinnarklass och leder oftast till att hunden får utgå – gäller i alla klasser.

Appendix B Apporteringsprov

Provets form och innehåll

1. Vid apporteringsprovet görs en kvalitetsbedömning där särskild vikt läggs vid hundens naturliga förmåga och anlag samt träningsmässiga standard samt viljan att arbeta tillsammans med sin förare.

2. Hundarna bedöms en och en.

3. Som apporteringsobjekt används dummies.

4. Hunden prövas i följande moment.

a. Landmarkering. Enkelmarkering där dummien skall vara synlig på väg mot nedslagsplatsen.

Skott avges och största avstånd ca 30 meter.

b. Vattenmarkering. Enkelmarkering på simdjupt vatten. Nedslagsplatsen skall vara synlig för hunden. Skott avges och största avstånd ca 30 meter.

c. Sökarbete. I ett område på ca 15 x 15 meter läggs tre dummy ut blint. Det avlossas skott så att hunden både ser och hör det.

Området skall ligga ca 20 meter från den plats där hunden sänds. Det förväntas att hunden apporterar minst två dummy. Hunden skall hållas i det anvisade området!

d. Dirigering. Dirigering på land. Föraren skall visa att hunden är dirigerbar och om det under provet i övrigt är nödvändigt också visa att den stoppar på signal dvs visa att hunden är i hand.

Största avstånd ca 30 meter.

e. Grunddressyr. Igenom hela provet skall hunden vara okopplad och följsam vid sidan, vara lugn, vara i hand, bara apportera på förarens kommando och lämna villigt till hand.

f. + poäng; Bra grunddressyr, spontant apporteringsarbete, energiskt sök, vattenpassion samt fart och stil.

5. För att hunden skall bli godkänd skall alla momenten a – e vara tillfredställande genomförda.

Appendix C Öppen klass

Provets form och innehåll.

1. I Öppen klass görs en kvalitetsbedömning av den enskilda hundens bruksegenskaper.

2. Uppgifterna i Öppen klass är inte så preciserade som vid Apporteringsprov. I Öppen klass är det upp till provledaren att skapa ett prov som simulerar jaktliga situationer.

3. I Öppen klass kan det under olika former ingå:

a. Drev. Två eller flera hundar sitter okopplade under drevet och apporterar därefter en i taget efter domarens anvisningar.

b. Trampjakt. En eller två hundar är inne åt gången.

c. Vattenarbete om förutsättningar finns.

d. Apporteringarna bör normalt inte vara längre än ca 60 meter.

4. Uppgifterna behöver inte nödvändigtvis vara lika mellan deltagande hundar men det förväntas att alla hundarna under provets gång blir prövade på både markerings- och dirigeringsuppgifter samt fotgående och för lugn/tyst på post/pass.

5. Domaren skall före provet informera de deltagande om hur provet går till samt ge möjlighet att ställa frågor. Riktad vägledning och hjälp skall inte förekomma under provet men domaren kan efter avslutningen ge tips om han vill och där det finns behov av det.

Appendix D Vinnarklass.

Provets form och innehåll.

1. Provet bedöms som en konkurrens.

2. I provet kan ingå drev, trampjakt och det kan förekomma vattenarbete.

3. I Vinnarklass är uppgifternas innehåll av samma slag som i Öppen klass men är av högre svårighetsgrad och apporteringarnas längd är större.

4. Uppgifterna kan vara olika från apportering till apportering. Enda krav är att de skall vara jaktligt realistiska.

Appendix E Karaktärsbestämning på Workingtest

Nedanstående noteringar skall ses som ett stöd till domarna på ett wokingtest med hänsyn till klassificering av de enskilda apporteringarna.

Karaktärerna beskrivs ofta på samma sätt som vid markprov men kan om stationer används ersättas med poängsystem.

Vid användning av bokstäver för bedömning används följande i praxis;

A, A-, B och F.

Karaktären som ges har principiellt inget med svårighetsgraden på apporten att göra.

Karaktären bör alltid kompletteras med en kort notering om typen av apport.

1. A ges för den rena apporteringen, utan komplikationer, betyder inte att hunden inte får dirigeras utan snarare att den för situationen nödvändiga/relevanta dirigeringen är effektiv och inte förstör bilden av hundens arbete på apporten.

2. A- ges när apporteringen kunde varit bättre/mera rent utförd ofta när det används för mycket handling på markeringar. Arbetet skall vara upp till provets standard, annars ges B.

3. B ges när uppgiften löses men på ett icke tillfredställande sätt. Hundens arbete är under provets standard. Om en hund får ett B i de inledande rundorna skall den normalt inte få fortsätta provet.

4. F ges när en uppgift inte löses.

Appendix F  Prov med stationer

1. På prov med stationer arrangeras uppgifterna så att varje hund och ekipage säkras jaktrealistiska övningar med minsta möjliga skillnad mellan deltagarna.

2. Både Öppen klass och Vinnarklass kan genomföras som stationer.

3. Båda klasserna kan genomföras på samma stationer bara med skillnader i uppgifterna dvs större svårighetsgrad i Vinnarklass

4. Stationerna kan bestå av både stationära uppgifter, drev, trampjakt och vattenarbete.

5. En station kan bestå av 1 – 3 delmoment.

Appendix G Poängbedömning

1. Stationsprov bedöms efter samma riktlinjer som beskrivits på annat ställe i reglementet.

  

2. För poängbedömningen används den engelska poängskalan (0 -20 poäng). Provdeltagaren skall informeras om tilldelad poäng efter varje avslutad station.

3. Poängsättning

0 poäng

Diskvalificerande fel enligt det här reglementet eller att uppgiften inte blir löst.

1 – 10 poäng

En mycket osäker prestation med flera fel, där hunden har stort besvär med uppgiften och där     genomförandet är präglat av belastande fel i varierande grad.

11 – 15 poäng

En solid prestation där uppgiften löses på ett säkert sätt. Obetydliga fel kan accepteras.

15 – 20 poäng

En överbevisande prestation där hund och förare fungerar effektivt tillsammans.

Uppgifterna löses så att det ser lätt ut. Prestationen är präglad av hundens förmåga och den utförs utan fel.   

4. Om hunden begår ett diskvalificerande fel så utgår den från provet.

5. Det tilldelas 0 poäng om ett delmoment på en station inte blir löst.

6. Om de bästa hundarna hamnar på samma poäng i totalresultatet företas en ”run-off”.

För kunna bli premierad krävs minst 60 % av maximum samt minimum 10 poäng/station.